Культура кукурудза на зелений корм (особливості вирощування та зберігання)

Кукурудза звичайна
кукурудза
кукурудза
Кукурудза звичайна
Кукурудза звичайна
Кукурудза звичайна
Кукурудза звичайна
Кукурудза звичайна
кукурудза
Детальніше про саму рослину (будова, біологічні особливості, загальний опис): 

У світовому землеробстві, у тому числі й в Україні, кукурудзу використовують як універсальну культуру - на корм худобі, для продовольчих і технічних потреб - виробництва круп і борошна, харчового крохмалю та рослинної олії, меду й цукру, декстрину та етилового спирту тощо.
Це одна з найпоширеніших сільськогосподарських культур.

Попередники: 
Найвищі врожаї кукурудзи в Степу пі­сля озимої пшениці, попередниками якої були чорний пар або бага­торічні трави. У північно-західних степових районах, де більш сприятливі умови зволоження, пшениця забезпечує високий урожай після другої озимини в ланці з багаторічними травами, а також піс­ля цукрових буряків і гороху. На родючих ґрунтах при достатньому удобренні і високій культу­рі землеробства кукурудзу можна вирощувати повторно протягом 3 — 4 років, що застосовується у господарствах з високорозвиненим тваринництвом. У південному Степу не слід сіяти кукурудзу після культур, які сильно висушують ґрунт (суданська трава, соняшник, цукрові буряки). Кращими попередниками кукурудзи в Лісостепу і на Поліссі є озима пшениця, зернобобові культури, картопля, а в районах достат­нього зволоження — цукрові буряки. У степових та лісостепових райо­нах кукурудзу на силос вирощують також післяукісно і післяжнивно.
є бажаним (не бажаним) попередником: 
Кукурудза у сівозміні є добрим попередником для ярих зернових культур, а при своєчасному збиранні — для озимих.
система удобрень: 
Для вирощування кукурудзи після неудобрених попередників на дерново-підзолистих, сірих лісових ґрунтах Полісся і північно-західних районів Лісостепу необхідні норми підстилкового гною не менше 40 — 50 т/га, на чорноземах Лісостепу 30 — 40 т/га, на чорно­земах звичайних, каштанових ґрунтах півдня 25 — 30 т/га. Рідкий гній вносять з розрахунку 80 — 100 т/га і негайно заробляють у ґрунт. З органічних добрив використовують також різні компости, а на Поліссі приорюють зелену масу післяукісного люпину, яку за ефективністю можна прирівняти до внесення 20 — 30 т/га гною.Орієнтовні норми мінеральних добрив для одержання врожаю зерна 50 — 80 ц/га на фоні гною становлять: на дерново-підзолистих ґрунтах Полісся — N40Р100К120, дерново-підзолистих ґрунтах Закар­паття — N120Р120К120, чорноземах глибоких правобережного Лісосте­пу — N90Р80К80, чорноземах глибоких опідзолених, сірих лісових ґрунтах правобережного Лісостепу — N90Р90К90, чорноземах опідзо­лених, сірих лісових ґрунтах лівобережного Лісостепу — N70Р70К70, чорноземах звичайних Степу — N60Р60К60, на чорноземах південних — Під кукурудзу вносять також мікродобрива як безпосередньо у ґрунт — при зрошенні разом з поливною водою в поєднанні з гербі­цидами (гербигація), так і при передпосівній обробці насіння або одночасно з позакореневим підживленням рослин.
Обробіток ґрунту: 
На чистих полях обмежуються одним лущенням на 6 — 8 см, на забур'янених кореневищними бур'янами проводять дворазове лу­щення важкими дисковими боронами БДТ-3, БДТ-7 або лущильни­ками ЛДГ-10, ЛДГ-15 на глибину 10- 12 см. На полях, забур'яне­них багаторічними коренепаростковими бур'янами, перший раз лущать поле дисковими лущильниками на 6 — 8 см, а другий — ле­мішними ППЛ-10-25 при з'явленні розеток бур'янів на глибину 12 — 14 см. Якщо проростання бур'янів продовжується, їх знищують плоскорізним обробітком. На чорноземах звичайних і південних оранку проводять плугами з передплужниками ПЛН-5-35, ПЛН-6-35 на глибину 27 — 30 см; на чорноземах змитих малогумусних, кашта­нових ґрунтах 25 — 27 см; на дерново-підзолистих ґрунтах Полісся на 20 — 22 см з поглибленням орного шару до 35 — 40 см (краще дво­ярусними плугами ПНЯ-4-40 із знятими полицями на нижніх кор­пусах). Для повного знищення осоту перед лемішним лущенням площу, засмічену бур'янами у фазі розеток, обприскують розчином гербіци­ду — амінної солі 2,4Д у дозі 4,0 - 6,0 кг/га за препаратом (у 200 -300 л води). Проти багаторічних злакових вегетуючих бур'янів вно­сять раундап (6-8 кг/га за препаратом) або фосулен (3-6 кг/га в 150 - 200 л води). Зяблеву оранку проводять плугами з передплужниками (ПЛН-4-35, ПЛН-6-35, ПГК-9-35, ПЯ-3-35) на глибину 27 - 30 см, а на змитих дерново-підзолистих ґрунтах — на глибину орного шару. При роз­міщенні кукурудзи після кукурудзи краще проводити зяблевий обро­біток ґрунту двоярусними плугами, які при глибині оранки 27 — 32 см повністю заорюють післяжнивні рештки навіть без їх подрібнення дисковими лущильниками.У районах поширення вітрової ерозії застосовують плоскорізний обробіток ґрунту, який включає розпушування ґрунту після збиран­ня зернових культур голчастими боронами (БИГ-3) на 5 — 6 см, дво­разове розпушування плоскорізами (КПЕ-3,8, КПП-2,2): перше на глибину 10 — 12 см, друге — в агрегаті з боронами БИГ-3 і кільчас-то-шпоровими котками на 12 — 14 см та зяблевий обробіток плоско­різами (ПГ-3,5, КПГ-250, КПГ-2,2) на 27 - 30 см.Рано навесні, як тільки настає фізична стиглість ґрунту, вирів­нюють поверхню ріллі вирівнювачами-планувальниками ВПН-5,6, ВП-8 або волокушами ВВ-2,5, зубовими боронами БЗТС-1,0, спря­мовуючи агрегати під кутом 45° до напрямку оранки. На важких ґрунтах використовують комбіновані ґрунтообробні машини РВК-3, РВК-3,6 або ВГ-5,6. Під час весняної підготовки ґрунту застосовують основні (базові) ге­рбіциди проти однорічних злакових і двосім'ядольних бур'янів — так звані гербіциди ґрунтової дії, наприклад, ерадикан в дозі 4,5 — 8 л/га, прімекстра (4-5 кг/га), трофосупер (2,5 - 3,4 л/га), харнес (1,5 - 3 кг/га) та ін. Вносять їх машинами ПОУ, ОШТ-1, ОПШ-15, ОПШ-15-01 при настанні оптимальних строків сівби кукурудзи і не пізніше як через 15-20 хв заробляють у ґрунт дисковими боронами БДТ-3, БДТ-7 або комбінованими агрегатами РВК-3, РВК-3,6, КПШ-8,4, КАПП-8,8 на глибину 10 — 12 см. Передпосівну культивацію проводять на гли­бину 5 - 7 см культиваторами УСМК-5,4, КПС-4, що обладнані вирів-нювальними дошками та роторними котками.
Сівба: 
Сіють кукурудзу на мінімально допустиму глибину — від 2 — 3 до 4 см, що сприяє швидшому прогріванню мілкого шару ґрунту над насінням і прискорює його проростання. Для сівби використовують насіння, яке при холодному пророщуванні в ростильнях має енергію проростання вище 80 — 85 %. При підготовці до висівання його обов'язково інкрустують, щоб зменшити негативний вплив недостат­ньо прогрітого ґрунту на його проростання.
Догляд за посівами (культурою): 
Полягає у розпушенні міжрядь
Збирання: 
Збирають кукурудзу на зелений корм — до і в період викидання волотей до молочної стиглості, використовуючи силосозбиральні комбайни та косарки-подрібнювачі.
Основний сорт: 
Культура: Кукурудза
Назва сорту Організації Рік Напрям Група стигл. Реком. зона Продуктив. Урож. Холодо- стійкість Стійк. осипання Стійк. полягання Стійк. посухи Стійк. хвороб
Адоніс 180 СВ З: 311, 340
ВППС: 340, 1854311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
340 - Синельниківська селекційно-дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук
1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
1995 зерн, сил рс (160) С <=8 <=7 <=8
Анжу 249 З, ВППС: 355, 719, 1109355 - Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України
719 - Адванта Інтернешнл Б.В. (Ван дер Хаве, Голландія, та Зенека, Бельгія)
1109 - Черкаський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук
1998 зерн, сил рс (180) Л, С
Білозірський 295 СВ З, П: 181, 311
ВППС: 181, 1854181 - Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Насіннєва компанія "Маїс"
311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
2005 зерн, сил ср (290) Л, П, С П, Л, С: 12-12,5 тон/га
П, Л, С: 60-65 тон/га
<=9 (висока) <=9 (висока) <=9 (висока) <=9 (висока)
БМ 281 СВ З, ВППС: 432432 - Буковинський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук 1996 зерн, сил ср (280) Л, С
Гардемарин 185 СВ З, П: 311, 340
ВППС: 340, 1854311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
340 - Синельниківська селекційно-дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук
1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
2009 зерн, сил рс (160) С П, Л, С: 10-11 тон/га 8-9 (висока) 8-9 (висока) 8-9 (висока) <=9 (висока)
Гран 1 З, ВППС: 736736 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС)" 2001 зерн, сил ср (250) Л <=78,4 ц/га висока середня
Дніпровський 273 АМВ З: 311
ВППС: 1854311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
1988 зерн, сил ср (270) Л, С
Дніпровський 310 МВ З: 311
ВППС: 1854
П: 962311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
962 - Науково- виробниче фермерське господарство "Компанія "Маїс"
1987 зерн, сил сс (310) Л, С
ЗПТК 209 З, ВППС: 936936 - Інститут кукурудзи "Земун Полє" 1999 сил ср (200) П
Кадр 267 МВ З: 311
ВППС: 1854311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
2001 зерн, сил ср (260) Л П, Л, С: 12,5-13 тон/га
П, Л, С: 45-60 тон/га
до 5 (середня) до 7 (середня) до 5 (середня) до 7 (середня)
Кий 250 СВ З, ВППС: 10281028 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Расава" 2001 зерн, сил ср (250) П 78,7-85,4 ц/га 5 (висока)
Кредит МВ З, ВППС, ВП, П: 181, 404181 - Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Насіннєва компанія "Маїс"
404 - Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук
2010 зерн, сил сс (310) С, Сзр вище середньої висока середня
Кремінь 200 СВ З, П: 311, 376
ВППС: 376, 1854311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
376 - Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова"
1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
2003 хп, зерн, сил ср (210) Л, П П, Л, С: 12-12,5 тон/га до 5 (середня) до 7 (висока) до 7 (висока) до 7 (висока)
Лелека МВ З, ВППС, ВП: 181, 404
П: 404181 - Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Насіннєва компанія "Маїс"
404 - Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук
2007 зерн, сил ср (260) Л, П вище середньої висока висока
Луганський 287 МВ З: 309309 - Луганський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук 1997 сил ср (280) С
Любава 279 МВ З, П: 311, 376
ВППС, ВП: 376, 1854311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
376 - Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова"
1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
2007 зерн, сил ср (270) Л <=9 (висока) <=9 (висока) <=9 (висока) <=9 (висока)
Маг З, П: 311, 376
ВППС: 376, 1854311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
376 - Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова"
1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
2008 хп, зерн, сил ср (280) Л П, Л, С: 11-12 тон/га <=9,0 (висока) <=9,0 (висока) <=9,0 (висока) <=8,5 (висока) <=9,0 (висока)
Маді З, ВППС: 558558 - Панам Франція САРЛ 2010 зерн, сил ср С до 150 ц/га висока висока
Наддніпрянська 50 З: 411
ВППС: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук
1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України
1982 зерн, сил пс (570) С
Нептун СВ З, ВППС: 355, 1109355 - Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України
1109 - Черкаський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук
1999 зерн, сил ср (280) Л, П, С
НС 400 З, ВППС: 879
П: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад
1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА"
2001 зерн, сил сс (400) С середня середня висока
НС 444 З, ВППС: 879
П: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад
1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА"
1997 сил сп (440) С до 140ц на га висока висока
Порумбень 295 АСВ З, ВППС: 612612 - Державна установа "Науково-практичний інститут рослинництва" 1996 зерн, сил ср (290) Л, П, С
Солонянський 298 СВ З, П: 311, 376
ВППС, ВП: 376, 1854311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
376 - Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова"
1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
2006 зерн, сил ср (280) Л, П, С 13-13,5 тон/га <=9 (висока) 8,5-9 (висока) <=9 (висока) 8,5-9 (висока)
Тактік З: 983983 - Дікманн ГмбХ і Ко. КГ 2011 зерн, сил ср (220-240) С висока висока висока
Тясьмин МВ З: 355, 1109355 - Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України
1109 - Черкаський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук
2001 зерн, сил ср (250) Л
Ушицький 167 СВ З, П: 311, 962
ВППС, ВП: 962, 1854311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
962 - Науково- виробниче фермерське господарство "Компанія "Маїс"
1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
2007 хп, зерн, сил рс (160) Л, С П, Л, С: 11-11,5 тон/га
П, Л, С: 37,5-52,0 тон/га
<=8,5 (висока) <=9 (висока) <=9 (висока) 8-9 (висока)
Харківський 250 МВ З, П: 404404 - Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук 1999 сил ср (250) П 53.0-55.0 тон/га висока висока висока висока висока
Харківський 295 МВ З, П: 404404 - Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук 2001 зерн, сил ср (290) Л, П, С Л: <=81,7 ц/га середня середня висока
Шаланда МВ З, ВППС, ВП, П: 378378 - Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук 2006 зерн, сил сс (350) С <=73,2 ц/га
<=93,3 ц/га
висока висока