Культура кукурудза на зелений корм (особливості вирощування та зберігання)

Кукурудза звичайна
кукурудза
кукурудза
Кукурудза звичайна
Кукурудза звичайна
Кукурудза звичайна
Кукурудза звичайна
Кукурудза звичайна
кукурудза
Детальніше про саму рослину (рослини): 

У світовому землеробстві, у тому числі й в Україні, кукурудзу використовують як універсальну культуру - на корм худобі, для продовольчих і технічних потреб - виробництва круп і борошна, харчового крохмалю та рослинної олії, меду й цукру, декстрину та етилового спирту тощо.
Це одна з найпоширеніших сільськогосподарських культур.

Попередники: 
Найвищі врожаї кукурудзи в Степу пі­сля озимої пшениці, попередниками якої були чорний пар або бага­торічні трави. У північно-західних степових районах, де більш сприятливі умови зволоження, пшениця забезпечує високий урожай після другої озимини в ланці з багаторічними травами, а також піс­ля цукрових буряків і гороху. На родючих ґрунтах при достатньому удобренні і високій культу­рі землеробства кукурудзу можна вирощувати повторно протягом 3 — 4 років, що застосовується у господарствах з високорозвиненим тваринництвом. У південному Степу не слід сіяти кукурудзу після культур, які сильно висушують ґрунт (суданська трава, соняшник, цукрові буряки). Кращими попередниками кукурудзи в Лісостепу і на Поліссі є озима пшениця, зернобобові культури, картопля, а в районах достат­нього зволоження — цукрові буряки. У степових та лісостепових райо­нах кукурудзу на силос вирощують також післяукісно і післяжнивно.
є бажаним (не бажаним) попередником: 
Кукурудза у сівозміні є добрим попередником для ярих зернових культур, а при своєчасному збиранні — для озимих.
система удобрень: 
Для вирощування кукурудзи після неудобрених попередників на дерново-підзолистих, сірих лісових ґрунтах Полісся і північно-західних районів Лісостепу необхідні норми підстилкового гною не менше 40 — 50 т/га, на чорноземах Лісостепу 30 — 40 т/га, на чорно­земах звичайних, каштанових ґрунтах півдня 25 — 30 т/га. Рідкий гній вносять з розрахунку 80 — 100 т/га і негайно заробляють у ґрунт. З органічних добрив використовують також різні компости, а на Поліссі приорюють зелену масу післяукісного люпину, яку за ефективністю можна прирівняти до внесення 20 — 30 т/га гною.Орієнтовні норми мінеральних добрив для одержання врожаю зерна 50 — 80 ц/га на фоні гною становлять: на дерново-підзолистих ґрунтах Полісся — N40Р100К120, дерново-підзолистих ґрунтах Закар­паття — N120Р120К120, чорноземах глибоких правобережного Лісосте­пу — N90Р80К80, чорноземах глибоких опідзолених, сірих лісових ґрунтах правобережного Лісостепу — N90Р90К90, чорноземах опідзо­лених, сірих лісових ґрунтах лівобережного Лісостепу — N70Р70К70, чорноземах звичайних Степу — N60Р60К60, на чорноземах південних — Під кукурудзу вносять також мікродобрива як безпосередньо у ґрунт — при зрошенні разом з поливною водою в поєднанні з гербі­цидами (гербигація), так і при передпосівній обробці насіння або одночасно з позакореневим підживленням рослин.
Обробіток ґрунту: 
На чистих полях обмежуються одним лущенням на 6 — 8 см, на забур'янених кореневищними бур'янами проводять дворазове лу­щення важкими дисковими боронами БДТ-3, БДТ-7 або лущильни­ками ЛДГ-10, ЛДГ-15 на глибину 10- 12 см. На полях, забур'яне­них багаторічними коренепаростковими бур'янами, перший раз лущать поле дисковими лущильниками на 6 — 8 см, а другий — ле­мішними ППЛ-10-25 при з'явленні розеток бур'янів на глибину 12 — 14 см. Якщо проростання бур'янів продовжується, їх знищують плоскорізним обробітком. На чорноземах звичайних і південних оранку проводять плугами з передплужниками ПЛН-5-35, ПЛН-6-35 на глибину 27 — 30 см; на чорноземах змитих малогумусних, кашта­нових ґрунтах 25 — 27 см; на дерново-підзолистих ґрунтах Полісся на 20 — 22 см з поглибленням орного шару до 35 — 40 см (краще дво­ярусними плугами ПНЯ-4-40 із знятими полицями на нижніх кор­пусах). Для повного знищення осоту перед лемішним лущенням площу, засмічену бур'янами у фазі розеток, обприскують розчином гербіци­ду — амінної солі 2,4Д у дозі 4,0 - 6,0 кг/га за препаратом (у 200 -300 л води). Проти багаторічних злакових вегетуючих бур'янів вно­сять раундап (6-8 кг/га за препаратом) або фосулен (3-6 кг/га в 150 - 200 л води). Зяблеву оранку проводять плугами з передплужниками (ПЛН-4-35, ПЛН-6-35, ПГК-9-35, ПЯ-3-35) на глибину 27 - 30 см, а на змитих дерново-підзолистих ґрунтах — на глибину орного шару. При роз­міщенні кукурудзи після кукурудзи краще проводити зяблевий обро­біток ґрунту двоярусними плугами, які при глибині оранки 27 — 32 см повністю заорюють післяжнивні рештки навіть без їх подрібнення дисковими лущильниками.У районах поширення вітрової ерозії застосовують плоскорізний обробіток ґрунту, який включає розпушування ґрунту після збиран­ня зернових культур голчастими боронами (БИГ-3) на 5 — 6 см, дво­разове розпушування плоскорізами (КПЕ-3,8, КПП-2,2): перше на глибину 10 — 12 см, друге — в агрегаті з боронами БИГ-3 і кільчас-то-шпоровими котками на 12 — 14 см та зяблевий обробіток плоско­різами (ПГ-3,5, КПГ-250, КПГ-2,2) на 27 - 30 см.Рано навесні, як тільки настає фізична стиглість ґрунту, вирів­нюють поверхню ріллі вирівнювачами-планувальниками ВПН-5,6, ВП-8 або волокушами ВВ-2,5, зубовими боронами БЗТС-1,0, спря­мовуючи агрегати під кутом 45° до напрямку оранки. На важких ґрунтах використовують комбіновані ґрунтообробні машини РВК-3, РВК-3,6 або ВГ-5,6. Під час весняної підготовки ґрунту застосовують основні (базові) ге­рбіциди проти однорічних злакових і двосім'ядольних бур'янів — так звані гербіциди ґрунтової дії, наприклад, ерадикан в дозі 4,5 — 8 л/га, прімекстра (4-5 кг/га), трофосупер (2,5 - 3,4 л/га), харнес (1,5 - 3 кг/га) та ін. Вносять їх машинами ПОУ, ОШТ-1, ОПШ-15, ОПШ-15-01 при настанні оптимальних строків сівби кукурудзи і не пізніше як через 15-20 хв заробляють у ґрунт дисковими боронами БДТ-3, БДТ-7 або комбінованими агрегатами РВК-3, РВК-3,6, КПШ-8,4, КАПП-8,8 на глибину 10 — 12 см. Передпосівну культивацію проводять на гли­бину 5 - 7 см культиваторами УСМК-5,4, КПС-4, що обладнані вирів-нювальними дошками та роторними котками.
Сівба: 
Сіють кукурудзу на мінімально допустиму глибину — від 2 — 3 до 4 см, що сприяє швидшому прогріванню мілкого шару ґрунту над насінням і прискорює його проростання. Для сівби використовують насіння, яке при холодному пророщуванні в ростильнях має енергію проростання вище 80 — 85 %. При підготовці до висівання його обов'язково інкрустують, щоб зменшити негативний вплив недостат­ньо прогрітого ґрунту на його проростання.
Догляд за посівами: 
Полягає у розпушенні міжрядь
Збирання: 
Збирають кукурудзу на зелений корм — до і в період викидання волотей до молочної стиглості, використовуючи силосозбиральні комбайни та косарки-подрібнювачі.
Основний сорт: 
Культура: Кукурудза
Назва сорту Організації Рік Напрям Група стигл. Реком. зона Продуктив. Урож. Холодо- стійкість Стійк. осипання Стійк. полягання Стійк. посухи Стійк. хвороб
Адоніс 180 СВ З: 311, 340
ВППС: 340, 1854311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
340 - Синельниківська селекційно-дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук
1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
1995 зерн, сил рс (160) С <=8 <=7 <=8
Анжу 249 З, ВППС: 355, 719, 1109355 - Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України
719 - Адванта Інтернешнл Б.В. (Ван дер Хаве, Голландія, та Зенека, Бельгія)
1109 - Черкаський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук
1998 зерн, сил рс (180) Л, С
Білозірський 295 СВ З, П: 181, 311
ВППС: 181, 1854181 - Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Насіннєва компанія "Маїс"
311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
2005 зерн, сил ср (290) Л, П, С П, Л, С: 12-12,5 тон/га
П, Л, С: 60-65 тон/га
<=9 (висока) <=9 (висока) <=9 (висока) <=9 (висока)
БМ 281 СВ З, ВППС: 432432 - Буковинський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук 1996 зерн, сил ср (280) Л, С
Гардемарин 185 СВ З, П: 311, 340
ВППС: 340, 1854311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
340 - Синельниківська селекційно-дослідна станція Інституту зернового господарства Української академії аграрних наук
1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
2009 зерн, сил рс (160) С П, Л, С: 10-11 тон/га 8-9 (висока) 8-9 (висока) 8-9 (висока) <=9 (висока)
Гран 1 З, ВППС: 736736 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС)" 2001 зерн, сил ср (250) Л <=78,4 ц/га висока середня
Дніпровський 273 АМВ З: 311
ВППС: 1854311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
1988 зерн, сил ср (270) Л, С
Дніпровський 310 МВ З: 311
ВППС: 1854
П: 962311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
962 - Науково- виробниче фермерське господарство "Компанія "Маїс"
1987 зерн, сил сс (310) Л, С
ЗПТК 209 З, ВППС: 936936 - Інститут кукурудзи "Земун Полє" 1999 сил ср (200) П
Кадр 267 МВ З: 311
ВППС: 1854311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
2001 зерн, сил ср (260) Л П, Л, С: 12,5-13 тон/га
П, Л, С: 45-60 тон/га
до 5 (середня) до 7 (середня) до 5 (середня) до 7 (середня)
Кий 250 СВ З, ВППС: 10281028 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Расава" 2001 зерн, сил ср (250) П 78,7-85,4 ц/га 5 (висока)
Кредит МВ З, ВППС, ВП, П: 181, 404181 - Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Насіннєва компанія "Маїс"
404 - Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук
2010 зерн, сил сс (310) С, Сзр вище середньої висока середня
Кремінь 200 СВ З, П: 311, 376
ВППС: 376, 1854311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
376 - Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова"
1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
2003 хп, зерн, сил ср (210) Л, П П, Л, С: 12-12,5 тон/га до 5 (середня) до 7 (висока) до 7 (висока) до 7 (висока)
Лелека МВ З, ВППС, ВП: 181, 404
П: 404181 - Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Насіннєва компанія "Маїс"
404 - Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук
2007 зерн, сил ср (260) Л, П вище середньої висока висока
Луганський 287 МВ З: 309309 - Луганський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук 1997 сил ср (280) С
Любава 279 МВ З, П: 311, 376
ВППС, ВП: 376, 1854311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
376 - Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова"
1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
2007 зерн, сил ср (270) Л <=9 (висока) <=9 (висока) <=9 (висока) <=9 (висока)
Маг З, П: 311, 376
ВППС: 376, 1854311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
376 - Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова"
1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
2008 хп, зерн, сил ср (280) Л П, Л, С: 11-12 тон/га <=9,0 (висока) <=9,0 (висока) <=9,0 (висока) <=8,5 (висока) <=9,0 (висока)
Маді З, ВППС: 558558 - Панам Франція САРЛ 2010 зерн, сил ср С до 150 ц/га висока висока
Наддніпрянська 50 З: 411
ВППС: 1698411 - Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук
1698 - Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України
1982 зерн, сил пс (570) С
Нептун СВ З, ВППС: 355, 1109355 - Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України
1109 - Черкаський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук
1999 зерн, сил ср (280) Л, П, С
НС 400 З, ВППС: 879
П: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад
1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА"
2001 зерн, сил сс (400) С середня середня висока
НС 444 З, ВППС: 879
П: 879, 1210879 - Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад
1210 - ІП "НС СЕМЕ-УКРАЇНА"
1997 сил сп (440) С до 140ц на га висока висока
Порумбень 295 АСВ З, ВППС: 612612 - Державна установа "Науково-практичний інститут рослинництва" 1996 зерн, сил ср (290) Л, П, С
Солонянський 298 СВ З, П: 311, 376
ВППС, ВП: 376, 1854311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
376 - Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова"
1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
2006 зерн, сил ср (280) Л, П, С 13-13,5 тон/га <=9 (висока) 8,5-9 (висока) <=9 (висока) 8,5-9 (висока)
Тактік З: 983983 - Дікманн ГмбХ і Ко. КГ 2011 зерн, сил ср (220-240) С висока висока висока
Тясьмин МВ З: 355, 1109355 - Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України
1109 - Черкаський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук
2001 зерн, сил ср (250) Л
Ушицький 167 СВ З, П: 311, 962
ВППС, ВП: 962, 1854311 - Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук
962 - Науково- виробниче фермерське господарство "Компанія "Маїс"
1854 - Державна установа Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України
2007 хп, зерн, сил рс (160) Л, С П, Л, С: 11-11,5 тон/га
П, Л, С: 37,5-52,0 тон/га
<=8,5 (висока) <=9 (висока) <=9 (висока) 8-9 (висока)
Харківський 250 МВ З, П: 404404 - Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук 1999 сил ср (250) П 53.0-55.0 тон/га висока висока висока висока висока
Харківський 295 МВ З, П: 404404 - Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук 2001 зерн, сил ср (290) Л, П, С Л: <=81,7 ц/га середня середня висока
Шаланда МВ З, ВППС, ВП, П: 378378 - Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук 2006 зерн, сил сс (350) С <=73,2 ц/га
<=93,3 ц/га
висока висока